1/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat:

A 2018. évben készült településképi arculati kézikönyvek véleményezésének díja a választott bizottságok által meghatározott arányban a készítők részére kifizethető. Az elnökség meghatalmazza Kmetykó János alelnököt Fajzi Tamás elnök megbízási szerződésének aláírására

2/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat

Az egyévi tagdíj összegével 2019. január 1-jén tartozásban lévő tagok számára, az alapszabály 18. § 3. pontja alapján, az éves tagdíj 30%-ának megfelelő pótdíjat állapít meg, amelyet a tagdíjhátralékkal együtt kell megfizetni. A félévi tagdíj összegével 2019. január 1-jén tartozásban lévő tagoknak ismételten felhívást kell küldeni a hátralék rendezésére.

3/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat

Az elnökség vita nélküli, egyhangú (5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) határozata:

Kocsik Enikő (04-0071) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2019. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

4/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat

Az elnökség vita nélküli, egyhangú (5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) határozata:

Súr Aranka (04-0194) tagsági viszonyát az elnökség, a tag kérelmére, 2019. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

5/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a becsatolt dokumentumok alapján megállapítja, hogy Szodorai Tímea Ágnes okleveles építészmérnök a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakmai gyakorlata a kérelmezett szakterületen szakirányú, őt 2019. február 4. napjától a kamara tagjai közé felveszi.

6/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a becsatolt dokumentumok alapján megállapítja, hogy Nagy Tamás Gábor okleveles tervező építészmérnök a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakmai gyakorlata a kérelmezett szakterületen szakirányú, őt 2019. február 4. napjától a kamara tagjai közé felveszi.

7/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a tagfelvételre jelentkezők a jövőben a kérelemhez, a szakmai gyakorlat igazolásához készítsenek, és elektronikus úton nyújtsanak be a végzett munkáikat bemutató, fényképes, névvel ellátott tervekből összeállított portfóliót.

8/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadja a Miniszterelnökségi Minisztériummal 2018. évre kötött szerződésben igényelt támogatáshoz készült beszámolót, és a támogatás összegének a kimutatás szerinti, 1.338.686, -Ft összegű átcsoportosítással való felhasználását 5.000.000, - Ft végösszegben.

9/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség megbízza a titkárt, hogy az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság és a kamara közötti együttműködés szakmai programját dolgozza ki, és az elnökségi tagokkal történő véglegesítést követően küldje meg a helyettes államtitkárnak.

10/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Domokos Géza (04-0030) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2019. február 1. napjától kezdődően felfüggeszti. Az elnökség eltekint a tag 2019. évi időarányos, egyhavi kamarai tagdíjának befizetésétől.

11/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Csaba Márton (04-0024) tagsági viszonyát az elnökség, a tag kérelmére, 2019. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti. Az elnökség eltekint a tag 2019. évi időarányos, egyhavi kamarai tagdíjának befizetésétől.

12/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a 2018. évben végzett többletmunka elvégzéséért engedélyezi Békési Gábor titkár részére százötvenezer forint összegű jutalom kifizetését.

13/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a kamarai támogatások elszámolásában végzett többletmunka elvégzéséért engedélyezi Kneifel Ildikó könyvelő részére ötvenezer forint összegű számla kifizetését.

14/2019. (03. 06.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a becsatolt dokumentumok alapján megállapítja, hogy Gáspár Bence okleveles tervező építészmérnök a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakmai gyakorlata a kérelmezett szakterületen szakirányú, őt 2019. március 6. napjától a kamara tagjai közé felveszi.

15/2019. (03. 20.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a kamara évi rendes taggyűlését 2019. április 10-én, 13 óra 50 percre, határozatképtelenség esetén a megismételt ülést 14 órára hívja össze. A taggyűlés helyszíne a Munkácsy Hotel Békéscsaba, Kórház utca 4. szám alatti konferenciaterme.

16/2019. (03. 20.) számú elnökségi határozat

A 2019. április 10-i taggyűlés napirendi pontjai:

 1.  Elnöki beszámoló és vita a 2018. évi taggyűlés óta végzett kamarai tevékenységről
 2.  Etikai-fegyelmi Bizottság jelentése, vitája és elfogadása
 3.  Választási Jelölőbizottság jelentése, vitája és elfogadása
 4.  Felügyelő Bizottság jelentése, vitája és elfogadása
 5.  A 2018. évi tevékenység és az Elnök beszámolójának elfogadása
 6.  2018. évi költségvetés teljesítés ismertetése és vitája
 7.  2019. évi költségvetési terv ismertetése és vitája
 8.  A Felügyelő Bizottság elemzése a költségvetési beszámolóhoz, és a költségvetési tervhez
 9.  A 2018. évi költségvetési teljesítés elfogadása
 10.  A 2019. évi költségvetési terv elfogadása
 11.  Egyebek.

17/2019. (03. 20.) számú elnökségi határozat

A 2018. évi költségvetés teljesítését 15.863,- eFt összes bevétellel, 16.109,- eFt összes kiadással és - 246,- eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja az elnökség. A kiadásokból a 2018. évi támogatási pályázatra fordított összeg 6.257,- eFt, melynek részletes felhasználását a költségvetéshez csatolt kimutatás tartalmazza. A kamarai tartalék összege 8.028,- eFt.

18/2019. (03. 20.) számú elnökségi határozat

Az elnökség jóváhagyja a 2018. évi egyszerűsített beszámolót az abban kimutatott 19.387,- eFT összes eszközök, 19.387,- eFt összes források, és –1.424,- eFt tárgyévi eredmény

19/2019. (03. 20.) számú elnökségi határozat

A kamara 2019. évi költségvetési tervezetét az elnökség 15.038,- eft bevételi, 15.038,- eft kiadási összegben, 0 Ft pénzügyi eredménnyel elfogadja, és a taggyűlés elé terjeszti, azzal a feltétellel, hogy ha a miniszterelnökségi támogatás nem valósul meg, az elnökség rendkívüli taggyűlés összehívását kezdeményezheti.

20/2019. (03. 20.) számú elnökségi határozat

Az elnökség vita nélküli, egyhangú (5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) határozata:

Krsnyak Sándor (04-0084) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2019. április 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

21/2019. (05. 06.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a becsatolt dokumentumok alapján megállapítja, hogy Ferencziné Mezőfi Diána okleveles tervező építészmérnök a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakmai gyakorlata a kérelmezett szakterületen szakirányú, őt 2019. május 6. napjától a kamara tagjai közé felveszi.

22/2019. (05. 06.) számú elnökségi határozat

A Somogy Megyei Építész Kamara átjegyzési igazolása alapján Schnider György építészmérnököt az elnökség – az 1996. évi LVIII. törvény 27. §-a szerint – a Békés Megyei Építész Kamara tagjai sorába átveszi, és 2019. május 6. napjától átjegyzi.

23/2019. (06. 03.) számú elnökségi határozat

A tárgyaló helyiség beépített bútorzatának elkészítésére az elnökség Gurbai István vállalkozó ajánlatát fogadja el azzal, hogy a vállalkozó jogosult 50% előleg számla benyújtására a szerződés megkötésekor.

24/2019. (07. 01.) számú elnökségi határozat

Az elnökség jóváhagyja a 2019. évi Miniszterelnökségi támogatási kérelem dokumentációját, a pénzügyi terv következő fő adataival: személyi juttatások 700,- eFt; munkaadói járulék 0,- eFt; dologi kiadások 1.270,- eFt; felhalmozási kiadások 1030,- eFt; összesen: 3.000, eFt.

25/2019. (07. 01.) számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangú döntésével (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az április 10-i taggyűlés által elfogadott költségvetés alapján engedélyezi a kamarai tisztségviselők részére esedékes, 2019. I. félévi tiszteletdíjak kifizetését.

26/2019. (07. 01.) számú elnökségi határozat

A társasházi központi fűtésre való áttérés kedvező árajánlata esetén, a tárgyaló helyiségben a gázkonvektor helyett egy nagy teljesítményű radiátor, az irodai helyiségekbe pedig egy radiátor és egy hűtő-fűtő klímaberendezés kerüljön elhelyezésre.

27/2019. (07. 01.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara elnöksége javasolja a Békés megyei önkormányzatok számára, hogy a településképi rendeletek folyamatban lévő. illetve tervezett felülvizsgálata során ne zárják ki település egészéről a korszerű, újszerű (pl. lapos tetős) építészeti megoldásokat.

28/2019. (09. 02.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a becsatolt dokumentumok alapján megállapítja, hogy Tóth Bettina okleveles tájépítészmérnök a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírások - 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakmai gyakorlata a kérelmezett szakterületen szakirányú, őt 2019. szeptember 2. napjától a kamara tagjai közé felveszi.

29/2019. (10. 07.) számú elnökségi határozat

Az elnökség támogatja a 2020. évi tagdíj összegének 75 ezer forintra történő emelését, azzal a feltétellel, hogy a többletbevétel MÉK részesedésére eső összegéből az országos kamara képezzen egy pénzügyi alapot, amelyből a területi kamaráknak lehetősége legyen pályázati úton támogatást igényelni.

30/2019. (10. 07.) számú elnökségi határozat

Szegedi Zsolt (04-0212) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2019. október 7. napjától kezdődően helyreállítja.

31/2019. (11. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a 2019.évi miniszterelnökségi támogatás igénybevételével Építész Évkönyv 2020. címen kiadvány készítését határozza el, amelyben lehetőséget biztosít a kamarai tagok bemutatkozására.

32/2019. (11. 04.) számú elnökségi határozat 

Azok a kamarai tagok, akik a 2019. évi tagdíjjal még tartoznak, kapjanak írásos tájékoztatót tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítésére. A felszólításban jelezni kell, hogy aki a 2019. december 31-ig a tartozását nem egyenlíti ki, az alapszabály előírása szerint 30% pótdíj fizetésére kötelezhető.

33/2019. (12. 09.) számú elnökségi határozat

Az elnökség jóváhagyja az Építészek Békés Megyében 2020. című kiadvány elkészítését, és arra a Zazaprint Kft. ajánlatát fogadja el, nettó 1.720,- Ft/ db összegben, 250 példányban való megrendelés mellett.

34/2019. (12. 09.) számú elnökségi határozat

Az elnökség az Állami Számvevőszék részére készített adatközlést tudomásul veszi, és a kamarai szabályzatok aktualizált változatát, a Közzétételi szabályzat elfogadásával együtt jóváhagyja.

35/2019. (12. 09.) számú elnökségi határozat

A könyvelő minden negyedévet követő hónapban, illetve november 30. napjával készítsen az elnökségi ülésére tájékoztatást az aktuális költségvetési helyzetről.

36/2019. (12. 09.) számú elnökségi határozat

Az elnökség engedélyezi a könyvelő számára 60.000,- Ft összegű díj kifizetését az Állami Számvevőszék vizsgálatának, a 2019. évi, háromszori adatközlésben végzett feladatok ellátásáért.

37/2019. (12. 09.) számú elnökségi határozat

Az elnökség az április 10-i taggyűlés által elfogadott költségvetés alapján engedélyezi a kamarai tisztségviselők részére esedékes, 2019. II. félévi tiszteletdíjak kifizetését.

38/2019. (12. 09.) számú elnökségi határozat

Madarász József (04-0231) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2019. december 2. napjától kezdődően helyreállítja.

39/2019. (12. 09.) számú elnökségi határozat

Boldog Ferenc (04-0172) tagsági viszonyát az elnökség 2020. január 1-től felfüggeszti.